Vår förening företräder några av de allra svagaste grupperna i samhället vars röster oftast inte hörs. Dessa människor lider i tysthet. Viktiga frågor för oss är att:

– motarbeta den stora skuld och skam som fortfarande omger psykisk sjukdom

– tillse att vård och bemötande är fri från fördomar och kränkningar

– förbättra den ekonomiska situationen för drabbade som ofta är extremt dåligt

– ständigt utöva påtryckningar gentemot myndigheter och politiker för att påtala vår grupps rättigheter då de annars riskerar att urholkas och marginaliseras  i ett allt mer pressat samhälle.